ZAPISY NA JAZDY KONNE

UWAGA rok szkolny w Szkole Jazdy Konnej KJ Huzar zaczynamy od 9 września 2023

REGULAMIN JAZD KONNYCH

 

prowadzonych przez Klub Jeździecki Huzar Ksenia Samsel  z siedzibą w Józefowie w ośrodku jeździeckim Klubu Jeździeckiego Huzar

1. Jazdy konne prowadzi

Klub Jeździecki Huzar Ksenia Samsel

Józefów 11

96-315 Wiskitki

NIP: 837-107-42-50

Regon: 140353313

Strona: www.kjhuzar.pl mail: biuro@kjhuzar.pl

Tel. dot. Umawiania zajęć smsowo 795 539 841 (czynny od czwartku do niedzieli)

 

2. LEKCJE JAZDY KONNEJ MOGĄ POBIERAĆ TYLKO OSOBY ZAPISANE NA DO SZKOŁY JAZDY KONNEJ.

Rok szkolny trwa od września do czerwca, z pominięciem świąt oraz ferii. W wakacje odbywają się obozy i kolonie – dlatego dbając o dobrostan koni, nie prowadzimy żadnych jazd zewnętrznych.

Każdy tok nauczania ustalany jest indywidualnie i przy zapisywaniu do Szkoły podpisujemy umowę oraz ustalamy ilość jazd w miesiącu (ustalamy stałe niezmienne godziny w tygodniu lub weekendy). Płatność jest z góry za cały miesiąc, na koniec poprzedzającego miesiąca

♘ Chęć brania udziału w zajęciach Szkoły Jazdy Konnej należy zgłaszać

FORMULARZEM Kliknij w formularz zgłoszeniowy    KLIKNIJ TUTAJ >>>

Jeśli jesteś u nas pierwszy raz: PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA, odezwij się też  smsowo na numer 795 539 841 (telefon czynny tylko od czwartku do niedzieli!), najpóźniej do czwartku rano przed każdym weekendem (najpierw wypełnij formularz, później napisz sms). Odezwiemy się jak tylko znajdziemy wolny termin na jazdę/

Jeżeli jesteś pierwszy wypełniasz formularz oraz smsowo podajesz:

imię i nazwisko jeźdźca,
wiek,
wzrost i wagę
oraz poziom umiejętności.

Pierwsze jazdy są zawsze jazdami sprawdzającymi umiejętności.

Po nich ustalamy poziom umiejętności i ustalamy program nauczania.

GODZINY JAZD KONNYCH SĄ ZAWSZE STAŁE I USTALONE WCZEŚNIEJ

3. Zajęcia z jazdy konnej odbywają się na terenie Ośrodka Klubu Jeździeckiego Huzar (zwanej „Stajnią”). Zajęcia realizowane są na terenie otwartej i krytej ujeżdżalni oraz czworoboków i lonżowników zewnętrznych, w zbiorniku wodnym (pławienie i moczenie nóg koni po trenigu) oraz w terenie (głównie w Bolimowskim Parku Krajobrazowym)

4. Zajęcia z jazdy konnej prowadzone są przez trenerów, instruktorów sportu lub trenerów rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna. W przypadkach spowodowanych chorobą, urlopem lub udziałem w zawodach czy też podróżą służbową dopuszcza się prowadzenie zajęć przez zastępującego, odpowiednio doświadczonego instruktora rekreacji.

4. Trener lub instruktor po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej.
Dotyczy to też wagi jeźdźca. Kobiety maksymalnie do 85 kg wagi, mężczyźni do 95 kg.

5. Udział w zajęciach jazdy konnej odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Klub Jeździecki Huzar Ksenia Samsel i Klienta będącego uczestnikiem lub działającego w imieniu uczestnika. Zawarcie umowy następuje w drodze elektronicznej poprzez złożenie przez Klienta podpisu na wzorcu, w drodze wymiany poczty elektronicznej lub osobiście w recepcji Klubu.
Zakup Treningów jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Zapisów na Treningi jeździeckie, Regulaminem Stajni, Jazd Konnych i Zasad Bezpieczeństwa.

Stosujemy się do wszystkich Regulaminów obowiązujących w stajni.

6. Ceny usług oraz zakres usług objętych ceną podane są w cenniku stanowiącym integralną część umowy o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej. Odstępstwa od tych cen muszą być wyraźnie uzgodnione.

7. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby (dzieci od lat 3 prowadzanki, od 6ciu lat dzieci, młodzież i dorośli), KJ HUZAR zaleca uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jazdy konnej. W przypadku treningów sportowych oraz zajęć „Wprowadzenie do sportu” (przygotowanie do odznak i zawodów)  uzyskanie zaświadczenia lekarskiego jest obowiązkowe oraz ubezpieczenie NNW (kopia, skan na maila biuro@kjhuzar.pl)

8. W zajęciach prowadzonych przez instruktorów HUZAR może brać udział jednocześnie ilość osób i instruktorów każdorazowo określana w cenniku i w harmonogramie jazd, jednak nie większa niż:

♘  6 osób w grupie w trakcie jednej jednostki lekcyjnej, przy czym szczegółowa liczba osób i instruktorów określona jest w cenniku i harmonogramie. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników o jedną osobę, pod warunkiem, że jest to wyłącznie osoba wykorzystująca zaległą jazdę lub odbywająca jazdę próbną a jej poziom umiejętności odpowiada poziomowi pozostałych członków grupy

 ♘ 4 (dla treningów sportowych). W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników o jedną osobę, pod warunkiem, że jest to wyłącznie osoba wykorzystująca zaległą jazdę lub odbywająca jazdę próbną a jej poziom umiejętności odpowiada poziomowi pozostałych członków grupy

9. KJ HUZAR zapewnia uczestnikom zajęć z jazdy konnej:

♘  odpowiednio merytorycznie przygotowane konie. Wskazane i wymagane  jest, aby osoby uczęszczające na treningi samodzielnie przygotowywały konie

Przy osobach początkujących pomagamy i uczymy czyszczenia i siodłania konia.

Po lekcji konia należy rozsiodłać, sprzęt wyczyścić i odłożyć na miejsce orazjeśli jest taka możliwość, należy spłukać nogi koniowi zimną wodą (każdorazowo należy to uzgodnić z instruktorem lub osobą opiekującą się stajnią).

♘  podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, czaprak, podkładka ew. wodze pomocnicze)

♘  miejsce przygotowane do jazdy konnej, wraz z potrzebnym sprzętem treningowym

♘  opiekę instruktorską,

♘  szatnię (miejsce, gdzie można się przebrać)

♘  możliwość użyczenia konia na egzamin na odznaki jeździeckie PZJ pod warunkiem pozytywnej opinii trenera (koń nie może być na wyłączność).

Przydział koni. KJ HUZAR dokłada należytych starań w zakresie treningu i doboru koni, jednakże ich właściwości użytkowe mogą być różne zależnie od przeznaczenia. Niektóre konie sportowe mogą wymagać ponadprzeciętnych umiejętności ale jednocześnie dają możliwość znaczących osiągnięć w rozwoju jeźdźca. Jazda na tych koniach wymaga relatywnie wyższych umiejętności, cierpliwości i opanowania i są one przeznaczone dla osób startujących lub przygotowywanych do zawodów.

Należy pamiętać, że zawsze pomiędzy jeźdźcem a koniem tworzą się specyficzne, emocjonalne więzi,

10. W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie, przeprowadzania konia) uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju ochronnego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, tj.:

♘  butów za kostkę (sztyblety, oficerki, itp.)

♘  niekrępujących ruchów elastycznych spodni (bryczesy, itp.)

♘  bezpiecznego kasku jeździeckiego (toczki są zdecydowanie niewystarczające!)

♘  w miarę możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami

♘  kamizelki ochronnej w przypadku osób małoletnich (osób, które nie przekroczyły 16 roku życia).

10.1. Osoba, która nie ma odpowiedniego stroju ochronnego nie zostanie dopuszczona do jazdy.

10.2. KJ HUZAR zapewnia wszystkim Uczestnikom strzemiona bezpiecznikowe, zmniejszające lecz nie wykluczające ryzyka kontuzji

11. Osoby korzystające z zajęć jazdy konnej prowadzonych przez instruktorów KJ HUZAR mogą przebywać na terenie krytej ujeżdżalni tylko w godzinach określonych harmonogramem treningów,

Wchodzenie do boksów z końmi jest możliwe jedynie za wyraźną instruktorów lub opiekunów koni. Wyprowadzanie koni na miejsce treningu nie może następować bez zgody instruktora lub opiekuna koni.

12. KJ HUZAR udostępnia uczestnikom i ich opiekunom specjalne pomieszczenie do przebywania w nim w czasie ustalonych godzin jazd konnych. Przebywanie małoletnich uczestników w tym pomieszczeniu w czasie lub poza ustalonymi godzinami jazd konnych nie stanowi powierzenia opieki nad małoletnim. KJ HUZAR nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przebywających w nim osób.

13. Uczestnik jazd konnych jest zobowiązany do ścisłego wykonywania wszystkich poleceń osób prowadzących jazdy, jak również osób opiekujących się końmi w tym wyprowadzania i wprowadzania koni do stajni w określonym szyku.

14. Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie Stajni (w tym w szczególności na krytej ujeżdżalni) ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

15. W czasie jazdy uczestnik jest zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń i wskazówek instruktora oraz ma obowiązek zachowywać się tak, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych uczestników i koni. W szczególności zabrania się Opiekunom małoletniego uczestnika ingerowania w metody szkoleniowe w trakcie zajęć.

16. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego zawinionego zachowania lub zaniechania dokonania obowiązkowych zabiegów pielęgnacyjnych po jeździe, w tym, w przypadku osób pełnoletnich nieodpowiedniego dopasowania sprzętu (np. niedociągnięcia popręgu), skutkującego w szczególności, ale nie wyłącznie: uszkodzeniem ciała innego uczestnika zajęć, kontuzją konia, uszkodzeniem lub zagubieniem sprzętu jeździeckiego lub wypożyczonego stroju jeździeckiego. W szczególności stosowanie własnego sprzętu wymaga zgody instruktora prowadzącego zajęcia, który jej udziela wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody kierownika obiektu.

17. Terminy zajęć określone są w harmonogramie zajęć. Terminy zajęć dodatkowych uzgadniane są z uczestnikami telefonicznie, SMSEM lub osobiście. Harmonogram zajęć uwzględnia ilość jednostek jazdy konnej zawartych w wybranym przez uczestnika pakiecie. Jednostka wynosi 30 lub 60 minut, w przypadku spóźnienia na lekcję, przepada ten czas.

18. Odwołanie i zmiana ustalonego w harmonogramie terminu treningu (w tym jazdy na lonży i treningu indywidualnego) jest możliwa wyjątkowo jedynie jeden raz na 4 treningi
i dwa razy na 8 lub więcej  treningów w danym miesiącu. Wyjątek stanowi udokumentowana choroba na covid lub udokumentowana kwarantanna.

18.1 Odrabianie treningu musi być wykorzystane w następnym miesiącu. W razie niemożności ustalenia innego wolnego terminu odbycia treningu lub odwołania umówionego odbioru, trening uznaje się za wykorzystany. Rodzic lub Uczestnik (o ile ma ukończone 13 lat) ma obowiązek zawiadomić smsowo na numer 795 539 841 lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie o odwołaniu jazdy
24 godziny przed umówionym terminem treninguOdwołanie jazdy dodatkowej, jazdy umówionej w ramach oferty specjalnej (konsultacji) później niż 24 godziny uznaje się za wykorzystany i należy za niego zapłacić (jest w tym czasie zarezerwowy koń, instruktor i plac)

18.2 Jazdy niewykorzystane w danym sezonie można odebrać nie później niż w pierwszym okresie rozliczeniowym, czyli w następnym miesiącu. KJ HUZAR zastrzega sobie prawo do odwołania jazdy z uwagi na zawody wewnętrzne, egzaminy na odznaki lub inne nieprzewidziane okoliczności  z zastrzeżeniem, że KJ HUZAR  ma obowiązek zapewnić odbiór takich jazd w danym lub następnym sezonie.

18.3 Jazda na placu zewnętrznym może zostać odwołana lub przerwana ze względu na warunki atmosferyczne. Odbiór odwołanej jazdy może odbyć się w miarę wolnych miejsc w innych dniach. Jeżeli jazda trwała więcej niż 30 minut, odbiór nie przysługuje, w tym wypadku lekcja kontynuowana jest w formie zajęć praktycznych w stajni. Treningi odwołane przez KJ HUZAR z powodu warunków atmosferycznych nie wchodzą w limit odwołań.

19. Uczestnik zajęć nie ma prawa odstąpić swojego terminu jazdy innemu uczestnikowi zajęć.

20. Rozpoczęcie zajęć w SZKOLE JAZDY KONNEJ KJ HUZAR poprzedzone jest każdorazowo przeprowadzeniem trwającej 30-60 minut jazdy próbnej. W przypadku osób ubiegających się o jazdy na lonży KJ HUZAR decyduje wg swojego uznania o zaproponowaniu jednej a następnie kilku kolejnych 50-60 minutowych jazd próbnych. Ceny jazd próbnych określone są w cenniku.

21. Jazda próbna służy zweryfikowaniu umiejętności uczestnika w celu opracowania dla niego indywidualnego programu jazd konnych oraz w celu dopasowania do uczestnika odpowiedniego konia. W zależności od oceny stopnia umiejętności jeździeckich KJ HUZAR  podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do jazdy samodzielnej lub kursu dla początkujących na lonży.

22. Uczestnik jest zobowiązany stawić się przygotowany w stajni KJ HUZAR, co najmniej 30 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej oraz być gotowym do wyprowadzenia konia boksu na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia jazdy, tak aby o godzinie podanej w planie zajęć być z gotowym do jazdy koniem na ujeżdżalni. W razie spóźnienia uczestnika instruktor może, według swojego uznania, pozwolić na rozpoczęcia jazdy później albo odmówić dopuszczenia uczestnika do jazdy. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut instruktor ma obowiązek niedopuszczenie uczestnika do jazdy aby nie przeszkadzać innym w prowadzeniu treningu grupy. Odpowiednio wczesne przybycie na zajęcia zapewnia zarówno punktualne rozpoczęcie jazdy jak i brak stresu i pośpiechu, które prowadzą do sytuacji niebezpiecznych.

23. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do jazdy.

24. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w jeździe konnej zależy każdorazowo od instruktora. Jeżeli danego dnia uczestnik jest w niedyspozycji fizycznej, powinien o tym fakcie powiadomić prowadzącego zajęcia w celu dostosowania intensywności i trudności programu jazdy konnej do aktualnej dyspozycji ruchowej uczestnika. Instruktor ma prawo, według swojego uznania, ocenić stan dyspozycji uczestnika i jeżeli stwierdzi, że stan ten grozi potencjalnym niebezpieczeństwem dla tego uczestnika lub innych osób – nie dopuszcza uczestnika do jazdy.

25. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia uczestnika lub jakichkolwiek wątpliwości instruktor wzywa niezwłocznie pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba małoletnia, instruktor niezwłocznie powiadamia również jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. w

przypadku wezwania pogotowania instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia właścicieli KJ HUZAR.

26. Nagradzanie konia smakołykami, dokarmianie jest możliwe po uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia.

27. KJ HUZAR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione na terenie Stajni oraz za wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy) przyniesione na teren Stajni. KJ HUZAR nie ponosi odpowiedzialności za mienie, w tym w szczególności za samochody pozostawione na parkingu.

28. KJ HUZAR nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie jazd z przyczyn od niego niezależnych (np. rozporządzenia Rady Ministrów).

29. KJ HUZAR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób trzecich.

30. KJ HUZAR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia.

31. KJ HUZAR informuje a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

♘ jazda konna oraz pozostałe aktywności związane z jazdą konną, są wyczynami
sportowymi stanowiącymi potencjalnie niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń oraz śmierci zarówno osoby biorącej aktywny udział jak i osób postronnych.
♘ nawet doskonale wytrenowane konie są często nieprzewidywalne, a reakcje koni na ruch, przedmioty, osoby i zwierzęta są niemożliwe do przewidzenia i przez to potencjalnie niebezpieczne.

32. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej.

33. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje i uwagi należy zgłaszać do recepcji KJ HUZAR za pośrednictwem e-mail: biuro@kjhuzar.pl

♘ Na trening jazdy konnej należy przyjść w stroju jeździeckim (kask, kamizelka dla dzieci do 15 lat, spodnie i buty dostosowane do jazdy) https://kjhuzar.pl/obowiazkowy-stroj-do-jazdy-konnej/     

Cennik jazd konnych $

COVID-19 REGULAMIN!!!

   Regulamin stajni KJ HUZAR

    regulamin jazd konnych

     ZASADY BEZPIECZENSTWA

                    regulamin umawiania się na jazdy konne