ZAPISY I REZERWACJA

ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC NA ZIMOWISKA 2020

1. W celu rezerwacji należy wysłać maila na skrzynkę KJ Huzar: biuro@kjhuzar.pl

z tytułem „ZIMOWISKA 2020, TURNUS (podaj numer turnusu)”

w treści proszę podać następujące dane:

– Imię i nazwisko UCZESTNIKA

–  pesel

–  miejsce zamieszkania

–  tel. kontaktowy

–  podanie numeru i nazwy turnusu

–  adres mailowy rodzica

2. Po mailowym potwierdzeniu rezerwacji w KJ HUZAR należy:

–  w ciągu 3 dni – dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł (za turnus) na konto organizatora;

–  na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – dopłacić resztę należności

UWAGA:

a. Jeżeli przy zapisywaniu dziecka jest 21 lub mniej dni do rozpoczęcia wypoczynku należy wpłacić od razu całą kwotę.

b. Przy wpłatach liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora.

c.  Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

d.  Zniżka dotyczy tylko osób wpłacających zaliczkę w terminie do 15 LISTOPADA i resztę kwoty regulaminowo 21 dni przed rozpoczęciem turnusu!

ZNIŻKA:

1. Dla stałych bywalców kolonii i zimowisk organizowanych w KJ Huzar        100 ZŁ

2. Dla nowych uczestników, dopiero zaczynających przygodę z KJ Huzar      50 zł

3. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, proszę o przesłanie niezwłocznie na biuro@kjhuzar.pl , wypełnioną i zeskanowaną

4. Warunki rezygnacji.

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie potrąca się z wpłat:

–  Opłatę manipulacyjną w wys. 400,- zł w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  w wys. 500,- zł w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  całej kwoty w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  W przypadku skrócenia pobytu (z jakiegokolwiek powodu) nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i rezygnacją z obozu i

będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji

O rezygnacji należy powiadomić Organizatora pisemnie wysyłając e-mail biuro@kjhuzar.pl   Decyduje data otrzymania pisemnej rezygnacji.

5. Klient przez Wstępną Rezerwację miejsca oraz przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) :

– potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz że wzór Umowy został mu doręczony przed jej zawarciem

– potwierdza zapoznanie się z treścią Warunków Uczestnictwa, Regulaminem Kolonii, Regulaminem Stajni, Zasadami Bezpieczeństwa oraz

ze wszelkimi informacjami zawartymi w programie obozu oraz ze szczegółowymi informacjami o koloniach lub obozie, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na obóz z powodu:

a) nie przestrzegania przez Rodziców/Opiekunów Warunków Uczestnictwa oraz naruszania w latach poprzednich zasad i Regulaminów obowiązujących w KJ Huzar,

b) udokumentowanego naruszenia regulaminów obowiązujących w KJ Huzar przez uczestnika skutkującego wydaleniem z obozu w latach ubiegłych,

c) dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają Organizatorowi zapewnienie dziecku właściwej opieki – w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Organizatora w momencie zgłoszenia

d) W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodziców

6. KARTA KOLONIJNA i UMOWA

  Niezbędna dla wszystkich uczestników, do pobrania za pomocą Internetu  KARTA KOLONIJNA ZIMOWISKA 2020 i umowa ZIMOWISK, KOLONII KJ Huzar 2020

Pobierz umowę. Karty kolonijne i ORYGINAŁ UMOWY  będziemy zbierać w dniu przyjazdu na miejscu. Bez wypełnionej karty kolonijnej i umowy nie możemy przyjąć dziecka na wypoczynek!

Wymagane jest, aby Uczestnik potrafił funkcjonować w czasie kolonii bez rodziców!!!!

7. Koszt jazd dodatkowych podczas zimowisk (lekcja 45 minut w grupie):

50 zł lekcja rekreacyjna

75 zł lekcja skokowa, ujeżdżeniowa lub odznakowa

 8. Sprzedaż i rezerwacja miejsc:

 Klubie Jeździeckim ‘HUZAR’

w Józefów 11, 96-315 Wiskitki, pow. Żyrardów, woj. Mazowieckie,

tel  510 029 179, 601 385 669,

  9.  Klient przez Wstępną Rezerwację miejsca oraz przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) :

– potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz że wzór Umowy został mu doręczony przed jej zawarciem

– potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację Warunków Uczestnictwa, Regulaminem Kolonii, Regulaminem Stajni, Regulaminem Jazd konnych, Zasadami Bezpieczeństwa oraz ze wszelkimi informacjami zawartymi w programie obozu oraz ze szczegółowymi informacjami o koloniach lub obozie, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje

 

KARTA KOLONIJNA ZIMOWISKA 2020

Umowa ZIMOWISK, KOLONII KJ Huzar 2020

   WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I OBOZACH KJ HUZAR

  REGULAMIN

   Regulamin stajni KJ HUZAR

    regulamin jazd konnych

     ZASADY BEZPIECZENSTWA

INFORMACJE O OŚRODKU KJ HUZAR