ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC

ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC NA WAKACJE I PŁATNOŚCI W KJ HUZAR 2023

 

BARDZO PROSZĘ POSTĘPOWAĆ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ!!!!

1. W CELU REZERWACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ Z NASTĘPUJĄCYMI DANYMI:     

Imię i nazwisko UCZESTNIKA;
PESEL;
Wzrost;
Waga;
Miejsce zamieszkania;
Tel. Kontaktowy;
Podanie numeru i nazwy turnusu;
Adres e-mail opiekuna prawnego/rodzica.

kliknij:    ELEKTRONICZNY FORMULARZ

  1. PO POTWIERDZENIU REZERWACJI PRZY POMOCY POCZTY ELEKTRONICZNEJ W KJ HUZAR, NALEŻY:

♘ w ciągu 3 dni – dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 1000 PLN (za turnus) na konto organizatora;

 KJ Huzar w mBank nr 75 1140 2017 0000 4102 0508 1858

W tytule przelewu proszę dopisać imię i nazwisko dziecka oraz numer turnusu.

♘ na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – dopłacić resztę należności;

♘ Po przekroczonych terminach wpłaty rezerwacja przepada.

3.  CENA ZA TURNUS OBEJMUJE:

♘ Pobyt w ośrodku, noclegi, wyżywienie (jeżeli dziecko ma specjalne wymogi żywieniowe dodatkowa opłata wynosi 300 zł), opiekę wychowawców i instruktorów;

♘ 12 lekcji jazdy konnej (wliczamy w nie zawody, zgodnie z programem) oraz egzamin próbny (na turnusach sportowych);

♘ Program zawarty jest w opisie każdego turnusu na stronie www.kjhuzar.pl;

♘ Dodatkową opłatę pobieramy za egzaminy na odznaki oraz ew. jazdy dodatkowe.

4.  UWAGA:

♘ Jeżeli przy zapisywaniu dziecka jest 21 lub mniej dni do rozpoczęcia wypoczynku należy wpłacić od razu całą kwotę;

♘ Przy wpłatach liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora;

♘ Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana;

Zniżka dotyczy tylko osób wpłacających zaliczkę w terminie do 28 lutego i resztę kwoty regulaminowo 21 dni przed rozpoczęciem turnusu!
Zniżkę odliczamy od drugiej transzy

5. ZNIŻKA:

♘ Dla stałych bywalców kolonii i zimowisk organizowanych w KJ Huzar 150 PLN;

♘ Dla nowych uczestników, dopiero zaczynających przygodę z KJ Huzar  75 PLN.

6. PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA REZERWACJI, PROSZĘ O PRZESŁANIE NIEZWŁOCZNIE NA BIURO@KJHUZAR.PL , WYPEŁNIONĄ I ZESKANOWANĄ UMOWĘ KOLONII KJ HUZAR 2023

7. WARUNKI REZYGNACJI.

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie potrąca się z wpłaty:

♘  Opłatę manipulacyjną w wys. 800 PLN w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy;

♘  Potrącenie w wys. 1000 PLN w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy;

♘  Potrącenie całej kwoty w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy;

 –  W przypadku skrócenia pobytu (z jakiegokolwiek powodu) nie przysługuje zwrot pieniędzy;

 –  Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana;

 –  Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i rezygnacją z obozu i będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji;

 –  O rezygnacji należy powiadomić Organizatora pisemnie wysyłając e-mail biuro@kjhuzar.pl;

 –  O rezygnacji decyduje data otrzymania pisemnej rezygnacji.

8. KLIENT PRZEZ WSTĘPNĄ REZERWACJĘ MIEJSCA ORAZ PRZEZ DOKONANIE WPŁATY (CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ):

♘  potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz że wzór Umowy został mu doręczony przed jej zawarciem;

♘  potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację Warunków Uczestnictwa, Regulaminem Kolonii, Regulaminem Stajni, Zasadami Bezpieczeństwa oraz ze wszelkimi informacjami zawartymi w programie obozu oraz ze szczegółowymi informacjami o koloniach lub obozie, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

9. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY PRZYJĘCIA UCZESTNIKA NA OBÓZ Z POWODU:

♘  nieprzestrzegania przez Rodziców/Opiekunów Warunków Uczestnictwa oraz naruszania w latach poprzednich zasad i Regulaminów obowiązujących w KJ Huzar;

♘  naruszenia regulaminów obowiązujących w KJ Huzar przez uczestnika skutkującego wydaleniem z obozu w latach ubiegłych;

♘  dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają Organizatorowi zapewnienie dziecku właściwej opieki – w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Organizatora w momencie zgłoszenia;

♘  W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodziców.

 10. KARTA KOLONIJNA i UMOWA

  Niezbędna dla wszystkich uczestników, do pobrania za pomocą Internetu  Karta kolonijna wakacje 2022Umowa kolonii i obozów KJ Huzar 2023

Pobierz umowę. Karty kolonijne i ORYGINAŁ UMOWY  będziemy zbierać w dniu przyjazdu na miejscu. Bez wypełnionej karty kolonijnej i umowy nie możemy przyjąć dziecka na wypoczynek!

Wymagane jest, aby Uczestnik potrafił funkcjonować w czasie kolonii bez rodziców!!!!

11. Koszt jazd dodatkowych podczas wypoczynku (lekcja 45 minut w grupie):

♘  90 zł lekcja rekreacyjna

♘  125 zł lekcja skokowa, ujeżdżeniowa lub odznakowa

 12. Sprzedaż i rezerwacja miejsc:

 Klubie Jeździeckim ‘HUZAR’

w Józefów 11, 96-315 Wiskitki, pow. Żyrardów, woj. Mazowieckie,

tel  510 029 179, 601 385 669,

  13.  Klient przez Wstępną Rezerwację miejsca oraz przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej):

-potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz że wzór Umowy został mu doręczony przed jej zawarciem

-potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację

KARTA KOLONIJNA

Regulamin kolonii i obozów,

Regulamin Stajni,

Regulamin dostarczenia i odbioru dziecka bezpośrednio na z KOLONIĘ/OBÓZ  oraz odbioru przez Rodziców/Opiekunów

Zasady Bezpieczeństwa,

Regulamin jazd konnych,

WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZACH I KOLONIACH

 

oraz ze wszelkimi informacjami zawartymi w programie obozu oraz ze szczegółowymi informacjami o koloniach lub obozie, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje

 

   Regulamin stajni KJ HUZAR

    regulamin jazd konnych

     ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

INFORMACJE O OŚRODKU KJ HUZAR

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ KOLONII I OBOZÓW KJ HUZAR 2023